مجموعه تست زبان و عربی رشته فقه و مبانی حقوق

مجموعه تست زبان و عربی رشته فقه و مبانی حقوق

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات رشته فقه و مبانی حقوق ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ،در قالب pdf و در 152 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 152
حجم 1054 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مجموعه تست زبان
پاسخنامه زبان
مجموعه تست زبان عربی
پاسخنامه زبان عربی

قسمتی از متن جزوه:


مجموعه تست زبان
Part A :
Directions. In this part of the test each, item consists of an incomplete sentence. Below
the sentence are four choices, marked «١», «٢», «٣» and «٤». you should find the one
choice which best completes the sentence. mark your choice on the answer sheet.
١- The recent increase in burglaries has the ……… of pushing up house insurance
premiums.
١) influence               ٢) effect             ٣) reasoning             ٤) affect

٢- I adjusted the clock so it would …… on time.
١) run            ٢) work              ٣) go            ٤) move

٣- My parents have ……. to give a big party for the whole family at the weekend.
١) checked           ٢) described           ٣) provided             ٤) arranged

٤- I've been very tired at work, so I'm really ……going a way on holiday next week.
١) taking over                             ٢) looking forward to
٣) running through                     ٤) coming up with

٥- Some seventy percent of china's ……… to the U.S. go first to Hong Kong, for
packaging and shipping.
١) exports                           ٢) experiments
٣) records                           ٤) reports

مجموعه تست زبان عربی  
1 -عین الفعل المتعین للزَمن الحاضر:  
1)إن صبرْت ظَفرْت                    2 )بِعتُک الدار(فی صیغ العقود)  
3)غفر االله لک (فی الدعاء)           4)لما یبرَأ المریض

 
2- در جمله (لو ینتبهون إلی الشرح لاستفادوا) فعل (ینتبهون) به معنای … بکار رفته است .  
1) ماضی               2) مضارع               3) حال               4 ) مستقبل 

3- فعل اعشو شب از چه بابی است؟  
1) افعیلال                     2) افعیعال                 3) افعوال                 4 ) افعنلال 

4- لماذا (شَلَّ) فعل لازم؟  
1) لأنَّه یدل علی العیب                    2) لانه علی وزن فَعلَ  
3) لانّه یدل علی الهیئۀ                   4) لانّه یدل علی الدنس  

5- مجهول کدام کلمه نادرست است .  
1) یعید =یعاد                  2 ) یعَتوِر =یعتَور               3 ) یعوج= یعوج              4 ) اقتاد =اُقتید  

6- در کدام گزینه ضمیر مستتر است بر خلاف اصل؟  
1) الجهل استحکم فی البلاد                     2) الوجهاء یتحکمون فی قومهم  
3) عسی علی ان تَلعب کرة القدم              4) ما اجملَ الربیع  

7- ما هو الخطأ فی الادغام :  
1) اُفکُکنَ              2) لم یظَلُّ              3) لم یمد             4 ) لن یحیِی  

8- ما هو الخطأ فی الادغام :  
1) ما اَعزَّ زیداً عندنا            2) اعزِز بِفاطمۀَ            3) مدت أَخی فی العمل          4 ) حلَلٌ  
  
9- در (فانٍ)چه نوع اعلالی صورت گرفته است .  
1) اعلال به حذف                        2) اعلال به قلب  
3) اعلال به ادغام                        4) اعلالی صورت نگرفته است.  

10 – کدام کلمه با دیگر کلمات از لحاظ ریشه فعلی متفاوت است .  
1) مقۀ                 2) سعۀ                  3) شفۀ                  4) ضَعۀ  
 
پاسخنامه زبان عربی
 

 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود