جزوه ایستایی معماری رشته معماری

جزوه ایستایی معماری رشته معماری

جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 79
حجم 7990 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


استاتیک 

استاتیک ذرات در صفحه 

اجسام صلب و مجموعه نیروها

محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد 

قضیۀ وارینیون 

تعادل اجسام صلب

انواع تکیه گاه در صفحه 

اجسام صلب مقید یا نا مقید 

ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ و ی ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ی ﻓﻠﺰ

ﭘﺎﯾﺪاری و ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﻗﺎ بﻫﺎ (ﻣﻌﯿن و ﻧﺎﻣﻌﯿن)

ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎص در ﺗﺤﻠﯿل ﺧﺮﭘﺎ

خرپاهای سه بعدی

ﺣﺎﻻت ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺑﺰرگپ

 ﺗﯿﺮﻫﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزه ای

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺗﻘﺴﯿم  ﺑﻨﺪی ﺑﺘﻦ و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﯿر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ی ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ

اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ ی ﻣﻌﻤﺎرانه  ﺑﺮای داﺷﺘم ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ای ّمعلق(2 ﻃﺮه ای ﺑﺎ 1ﻃﺮه ای)

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﯿﺴﺘﻢ سازه ای ﻫﺴﺘه ای  (ﻃﺮه ای)

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﻓﻀﺎﯾﯽ(ﺳﻪ ﺑﻌﺪی)

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎ زه ﻫﺎی ﭘﯿﻮندی

ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ی ﺑﺘﻨﯽ

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻦ ﮐﻼﺳﺘﯿﮏ

ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ی ﻗﺎﺑﻞ توسعه

ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی انتی ﮐﻼﺳﺘﯿﮏ

ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎﯽ ﺑﺎ  ﻓﺮم آزاد

صفحات تا شونده

مزایا

اﻧﻮاع ﮔﻨﺒﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎ رﮔﻨﺒﺪﻫا

روابط اندازه ای در پوسته های قابل توسعه

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ

ﻃﺎق ﻫﺎ و ﻗﻮس ﻫﺎ

ﻣﺰﯾﺖ ﻗﻮس ﻣﻔﺼلی

ﻗﻮس ﺳﻪ ﻣﻔﺼلی

ﻣﺰﯾﺖ ﻗﻮس ﺳﻪ ﻣﻔﺼلی

ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻗوﺳﯽ

ﻃﺎق

روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﻃﺎق ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑر راﻧش

 ﺳﺎزه ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ آوﯾزان

روش های پایدار کردن کابل های معلقپ

لکاب های ترکه ای 

سازه های چادری ( غشایی)

سازه های متکی بر هوا (air supported)

سازههای پر شده با هوا (air inflated)

مشخصه سازه های تنسگریتی

استاتیک 


یادآوری 
مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو 
قوانین پایۀ مکانیک
قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است
اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـرنمی کند
قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation.here . ود دارد 
قانون دوم نیوتن : F = m.a 
قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـین راستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند

استاتیک ذرات در صفحه 
نمایش نیروها : بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی

نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است
نیروهای قرینه : نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است

محاسبۀ برآیند نیروها
شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که
الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3
ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند
*
در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبه است ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـه گاهی قابل محاسبه نیست
*
اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـداد عکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد
هر سه با هم موازی و متقارب نیستند ← جسم مقید و معین است.
هر سه با هم موازی و متقارب هستند ← جسم مقید نا مناسب است.
و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد
و..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود